Armenian Chair při Ústavu východoevropských studií FFUK vyhlašuje druhou výzvu na podání vědeckých projektů na rok 2021

Podpora bude udělena vědeckým publikacím s armenistickým zaměřením, které budou publikovány v roce 2021 a vykázány v rámci systému OBD UK za Ústav východoevropských studií nejpozději do konce února 2022.  Podporovány jsou vědecké publikace publikované v recenzovaných vědeckých časopisech, časopisech evidovaných v databázích WoS a Scopus, vědecké monografie a kapitoly ve vědeckých monografiích. Výše podpory bude záviset na počtu přihlášek a kvalitě vydaných publikací. Je možné zařazení již probíhajících publikačních projektů či projektů již otištěných s vročením 2021.  Přihlášky zasílejte na adresu Koordinátora Armenian Chair do 8. srpna 2021. Součástí přihlášky musí být jméno a afiliace garanta projektu, kontaktní informace (e-mail), anotace publikace, její umístění (časopis, nakladatelství) a předpokládaný termín vydání, v případě již zveřejněných publikací také jejich PDF verze.